logo

Minimalne stawki wynagrodzenia, przysługującego radcy prawnemu, uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1667).

Zgodnie z treścią przepisów w/w rozporządzenia, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna Klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna.

W przypadku stałej obsługi prawnej wynagrodzenie realizowane jest w formie comiesięcznego ryczałtu (wystawiana jest wówczas na koniec każdego miesiąca faktura VAT), którego wysokość zależy od zakresu i rodzaju świadczonych usług. W ramach stałej obsługi spraw sądowych i egzekucyjnych radcy prawnemu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w postaci zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, jednakże należnych dopiero w przypadku ich skutecznego wyegzekwowania od drugiej strony.

 

radca prawny Paweł Skiba Gorzów Wlkp.

This text is replaced by the Flash movie.